वाम सरकारको निगरानी गर्न कांग्रेसले छायाँ मन्त्री बनाउने

g]sfF ;+;bLo bnsf] a}7s g]kfnL sfFu|]; ;+;bLo bnsf] sfof{nodf zlgaf/ a;]sf] ;+;bLo bnsf] a}7sdf g]sfF ;efklt z]/axfb'/ b]pjf, jl/i7 g]tf /fdrG› kf}8]n, dxfdGqL 8f z+zfs sf]O/fnf nufot ;xefuLx? . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं, १२ फागुन – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले वाम सरकारको निगरानी गर्न छायाँ सरकार बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारका कामकारबाहीमा विशेष तथा शसक्त निगरानी गर्नका लागि कांग्रेसले छाँया सरकार बनाउन लागेको हो ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको संयुक्त बैठकमा छायाँ सरकार गठनको खाकासहित विधान संशोधनको प्रस्ताव पेश भएको छ । कांग्रेसले छाँया सरकार गठनको खाकासहित प्रस्तावबारे विधानमा नै समावेश गरि संसदीय दलमा छलफल गरिरहेको छ । संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कामको निगरानी गर्न संसदीय दलका नेतालाई छाँया प्रधानमन्त्री बनाउने र केन्द्र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुकै संख्यामा मन्त्री पनि बनाउने तयारी भईरहेको नेता गगन थापाले जानकारी दिनुभयो ।

छाँया प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आ-आफ्ना मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारबाट भएका कामको कडा निगरानी गर्नेछन् । अर्का सांसद बालकृष्ण खाँडले संविधानको रक्षा गर्दै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सम्बर्द्धनका लागि कांग्रेसले दुबै सदनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here