अध्यक्ष दाहालको सम्पर्क कार्यालय हाकिमचोकमा

lrtjg If]q g+= # sf] ;Dks{ sfof{no pb3f6g g]skf -dfcf]jfbL s]Gb|_ sf cWoIf k'iksdn bfxfn cfOtaf/ lrtjg If]q g+= # sf] ;Dks{ sfof{nosf] pb3f6g ub}{ . t:jL/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg÷/f;;

काठमाडौं, १३ फागुन – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताका गुनासो, विकासनिर्माण र सुशासनसँग सम्बन्धित काम संस्थागत रुपमा अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ ।

चितवन क्षेत्र नं ३ को सांसद सम्पर्क कार्यालय भरतपुर महानगरपालिका–९ स्थित हाकिमचोकमा आज उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नवनिर्वाचित दाहालले चितवनमा सुशासनसम्बन्धी काम र जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्न जनसम्पर्क कार्यालयको भूमिका रहने बताउनुभयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here